SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Bilgin KOCATÜRK
Bilgin KOCATÜRK
bilginkocaturk@hotmail.com
Bilişim Çağının Vergi Üzerine Etkileri
Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
 
Günümüz devletlerinin kamu harcamalarının finansmanı konusunda en büyük gelir kaynağı vergilerdir. Vergi, ekonomik birimlerden siyasî cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak (para) aktarılmasıdır. Vergiyi diğer gelir türlerinden ayıran unsurlar verginin zorunlu bir ödeme olması ve karşılıksız olmasıdır. 
 
 
Vergiler kanunla koyulmakta ve kanuna uyulmaması yaptırımlara bağlanmış bulunmaktadır. Nitekim Anayasamızın 73. maddesinde herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü olduğu, vergilerin kanunla konulup, değiştirilip, kaldırılabileceği açıkça belirtilmiştir.
 
Vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerin vergi hesaplamaları konusunda gelirlerini belgelendirmeleri çoğunlukla fatura ile olmaktadır. Faturanın tarifi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 229.  maddesinde yapılmıştır. Bu tanıma göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticarî vesikadır. 
 
Peki faturanın şekli nasıl olmalıdır? Bu konuda her vergi mükellefi kendi fatura tasarımını yapmakta serbest olmakla birlikte Vergi Usul Kanunu’ nun 230. ve 231. maddelerindeki kıstaslara uymak mecburiyetindedirler. Bu kıstasları kısaca özetlemek gerekirse;
 
• Faturaların üzerinde; faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası;
• Müşterinin adı, ticaret unvanı, adres, vergi dairesi ve vergi numarası;
• Malın veya işin türü, miktarı, fiyatı ve tutarı;
• Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası bulunmak zorundadır.
• Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten yedi gün içinde düzenlenmeli, baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya yetkili olanların imzası bulunmalı, en az bir asıl ve bir örnek düzenlenmelidir.
• Faturalar sıra numarası takip etmeli ve mürekkeple, makine veya kopya kurşun kalemi ile doldurulmalıdır.
 
Vergi mükellefleri ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî işlemleriyle işletmesinin iktisadî ve malî durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve hesap dönemleri bazında elde edilen neticeleri ortaya koymak zorundadırlar. Ticarî defterler ile ilgili düzenlenmeler Türk Ticaret Kanunu’ nun konusuna girmekle birlikte vergi hesaplamalarının kontrolü açısından da büyük önem arz etmektedir. Vergi incelemeleri ve denetimler ticarî defterler üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
 
Maliye Bakanlığı çağımızın en büyük gelişimi olan elektronik ortamı kullanmakta beklentilerin altında kalsa da son dönemde yaptığı çeşitli atılımlarla son derece yerinde uygulamalar hayata geçirmektedir. Bu uygulamalardan bazıları elektronik ortamda tebligat, elektronik ortamda beyanname verilmesi vb. dir. 
 
Son olarak uygulamaya başlanan elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları ise Maliye Bakanlığı’ nın vergi incelemesi ve hesaplanan vergilerin doğruluğu konusunu daha hızlı ve daha efektif şekilde çözüme kavuşturmak isteğini gözler önüne sermektedir. 
 
Peki elektronik fatura sistemi nasıl bir sistemdir? 
Uygulama alanı her geçen gün artmakla birlikte vergi mükelleflerine ciddi maliyetler de yükleyen bu sisteme dâhil olmak için öncelikle tüzel kişi mükellef olmak gerekiyor. Tüzel kişi olmayan ve elektronik fatura sistemini kullanmak isteyen mükellefler ise Gelir İdaresi Başkanlığı’ na yapacakları başvurular neticesinde bu sistemden yaralanabilmektedirler.
 
Bu sisteme ihtiyarî olarak da dâhil olunabilmektedir. Ancak 20.06.2015 tarihli 29392 Sayılı resmi Gazetede yayımlanan 454 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu genel Tebliği ile yapılan düzenlemelerle aşağıda belirteceğim vergi mükelleflerinin bu sisteme dâhil olmaları mecburidir. Bunlar;
 
a- 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
b- 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
c- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflerdir.
 
Uygulamaya başlama tarihlerinin belirlenmesi noktasında ise aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;
 
1- (a) bendindeki şartı, 2014 yılı hesap dönemi itibariyle sağlayan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren, 
2- 2015 veya daha sonraki hesap dönemleri itibariyle sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,
3- (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 01.01.2016 tarihinden itibaren,
4- Bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren.
 
Yukarıda belirtilen mükellefler aynı zamanda elektronik defter tutmak için de bu tarihleri dikkate almak durumundadırlar.
 
Birkaç örnekle bu uygulamalara geçiş tarihlerini daha da belirginleştirmeye çalışalım;
 
Örnek 1: Cemre Ltd. Şti. 2016 hesap dönemi itibariyle 12 Milyon TL brüt satış hasılatı gerçekleştirmiştir. Bu durumda Cemre Ltd. Şti.’ nin 31.12.2017 (bu tarih dâhil) gerekli başvuruları yaparak 01.01.2018 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 
Örnek 2: Kartal A.Ş. 01.06.XXXX-31.05.XXXX özel hesap dönemine tabidir. 31.05.2016 hesap dönemi sonu itibariyle brüt satış hasılatı 15 Milyon TL’ ye ulaşmıştır. Bu durumda Kartal A.Ş.’ nin 31.05.2017 tarihine kadar gerekli başvuruları yapıp, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (30.09.2016) izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 01.06.2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 
Elektronik fatura uygulamasında yaşanan süreçler şu şekildedir;
• Elektronik fatura kullanıcısı mükellefler birbirleri ile yapmış oldukları mal ve hizmet teslimlerinin tutarı ne olursa olsun elektronik fatura düzenlenmek zorundadırlar. Bu mükellefler birbirlerine hiçbir şekilde kağıt fatura düzenleyemezler.
• Elektronik fatura kullanıcısı bir mükellef kullanıcı olmayan bir mükellefe kağıt ortamında fatura düzenleyebilir.
• Elektronik faturalar düzenlenirken Vergi Usul Kanunundaki fatura düzenleme sürelerine riayet edilmelidir.
• Elektronik ortamda teslim edilen bir faturaya 8 gün içerisinde itiraz edilmezse fatura muhteviyatı kabul edilmiş sayılır.
 
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarını Maliye Bakanlığının oluşturduğu portallar üzerinden kullanabileceğiniz gibi Maliye Bakanlığından yetki almış entegratör firmalardan da program temin ederek kendi muhasebe düzeninize uygun bir yazılım kullanabilirsiniz. Yalnız öncelikle iki uygulamaya geçmeden firmanız adına malî mühür temin etmeniz gerekmektedir.
 
Elektronik defter uygulamasında şimdilik sadece Yevmiye Defteri ve Defter-î Kebir defterleri tutulmakta, muhasebe kayıtları belirli dönemler itibariyle Maliye Bakanlığı’ nın veri sistemine yine Maliye Bakanlığı’ nın belirlemiş olduğu sistematik çerçevesinde yüklenmektedir. 
 
Örneğin Temmuz 2015 dönemine ait defterler en geç 31.10.2015 dönemine kadar sisteme yüklenmelidir. Defterler sisteme yüklendikten sonra oluşturulan elektronik beratlar defterlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yüklendiğinin ispatı olarak saklanacaktır. Bu uygulamayla geriye dönük muhasebe kayıtlarında değişiklik yapılırsa elektronik beratlar tekrar oluşturulacağından Bakanlık için değişiklik sebeplerini daha hızlı bir şekilde inceleme fırsatı doğmuş olacaktır. 
 
Cumhuriyetimizin 92. yılını coşkuyla kutlayacağımız şu günlerde, bugünlere erişmemizi sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyorum.
Bir sonraki yazımın konusu yıllık izin kullanımı ve uygulamaları hakkında olacaktır.
 
 
Günün Sözü:
Sevmek, ne uzun kelime…
Cemal Süreya
 

 

Paylaş Tweet
1680 kez okundu
YAZARIN DİĞER HABERLERİ
Yine, Yeni Bir Malî Af
Çok değerli okuyucularım;   Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Af kelimesinin sözlük anlamı; bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağış DEVAMI...
Bir yardım, Bir teşvik
Çok değerli okuyucularım;    Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geçmiş Zafer Bayramımızı kutluyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatü DEVAMI...
Bilişim Çağının Vergi Üzerine Etkileri
Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.   Günümüz devletlerinin kamu harcamalarının finansmanı konusunda en büyük gelir kaynağı vergilerdir. Ve DEVAMI...
Bilişim Çağının Vergi Üzerine Etkileri
Çok değerli okuyucularım;   Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.Tebliğ kelimesi sözlük anlamı olarak ‘duyurma, bildirme, haber verme’ anlamına gelmekte DEVAMI...
Emlak Vergisinde Muafiyetler
Çok değerli okuyucularım;   Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizde yasama (yasa koyma) yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ DEVAMI...
Ti̇carî Alacaklarin Vergi̇ Matrahından Düşülebi̇lmesi̇ Hakkında
Çok değerli okuyucularım;   Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ticarî hayatta karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de tahsilatların zamanı DEVAMI...
Gayri̇menkul Satışlarının Vergi̇lendi̇ri̇lmesi
Çok değerli okuyucularım;   Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gayrimenkul sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelim DEVAMI...
Çalışma Hayatının Güç Kaynağı Yıllık İzin
-Çok değerli okuyucularım;   Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Her şeyden önce acının rengi, dili, vatanı, ırkı yoktur. Tüm insanlığın bu zor zamanları en kısa DEVAMI...
Paylaşmak güzeldir
Çok değerli okuyucularım;   Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.   1980 yılı İstanbul doğumluyum, evli ve bir kız çocuk babasıyım. Uludağ DEVAMI...
Otomobil Alımının Vergi Avantajları
Çok değerli okuyucularım;   Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.   Otomobiller ortaya çıkışından itibaren gelişmiş ülkelerde insan ve DEVAMI...
SEKTÖREL HABERLER
Değerli Müşterilerimiz. EUROGUSS Fuarına ücretsiz giriş kartınız bizden bu kodu kullanmanız yeterli
Aşağıdaki Linke Tıklayınız ve Kodu Giriniz : https://www.euroguss.de/en/visitors/tickets/voucher   Kod : come2EG18   Not : Kod ile tek günlük giriş kartı bastırılabilir, 3 günlük fu DEVAMI...
Uzak Doğu Ülkeleri̇ni̇n Gözdesi̇ Türk Çeliği
Türk Çelik Sektörü 2017’Nin İlk Yarısını Yükselişle Tamamladı. Çelik İhracatçıları Birliği Verilerine Göre Yılın İlk Yarısında Çelik İhracatı Miktarda Yüzde 16 Artışla 9,7 Milyo DEVAMI...
“İthalata Dayalı Büyüme İle ‘Sanayi̇ Devri̇mi̇’ Olamaz
Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Ahmet Özkayan:     Makine Sektörünün Avrasya Coğrafyasındaki En Büyük Buluşma Noktalarından Biri Olan Ve Sektöre Yön Veren En Öneml DEVAMI...
A new dimension of efficiency
The MSP series from Schuler allows efficient production of formed parts for a low acquisition cost Schuler has expanded its MSP series with the addition of a newly developed servo press. In addition to its 100 and 200 ton stamping presse DEVAMI...
Gümrüklerde Keyfi̇ Alınan Ordi̇no Bedeli̇ Uygulaması Son Buluyor
Türkiye’de Nakliye Acenteleri Tarafından Firmalardan Gümrük İşlemleri Sırasında Kanun Dışı Bir Şekilde Tahsil Edilen Ve Sanayicilere Yükü Yıllık 700 Milyon Lirayı Bulan “Ordino” Bedeli Kaldırıldı. G DEVAMI...
Türk İş Güvenli̇ği̇ Ve Sağliığı Fuari, Tos+H Expo Üçüncü Kez Düzenleni̇yor
Messe Düsseldorf Gmbh Ve Yerel Ortağı Tezulaş Fuar  Oluşturdukları Yakın Işbırlığını Sürdürüyor Ve Fırmaları 6 – 9 Mayıs 2018 Tarıhlerı Arasında Düzenlenecek 3. Türk İş Güvenlığı Ve Sağlığı Fuarı DEVAMI...
Askaynak Automati̇on, Robot Yatırımları İçi̇n Hi̇be Programlarına Di̇kkat Çekiyor
Türkiye’nin Önde Gelen Otomasyon Ve Robot Sistemleri Geliştiricisi Askaynak Automation, Kurumsal Gücü Ve Önemli Sektörlerde Ortaya Koyduğu Otomasyon Ve Robot Projeleri İle Edindiği Tecrübeyi Bu Alanla DEVAMI...
Ayda 1.1 Mi̇lyondan Fazla Si̇steme Bulaşan Siber Suç Ağı Çökertildi
Global Antivirüs Yazılım Kuruluşu Eset, Microsoft, Abd Federal Polisi Fbı, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol Ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol İşbirliğiyle, Gamarue Olarak Bilinen Büyük Bir Botnet İşlevsiz Hale Getirildi. DEVAMI...
Madenci̇ler Çalıştay’da Bir Araya Gelecek “Hayatımız Maden” Mesajı Verecek
Maden Sektöründe 4 Yıl Sonra Gelen Dostluk   TÜRKİYE’NİN İHRACATTA KATMA DEĞERLİ SEKTÖRLERİN BAŞINDA GELEN MADEN SEKTÖRÜ 4 YILLIK ARANIN ARDINDAN AYNI MASANIN ETRAFINDA TOPLANDI VE GÜ&Cce DEVAMI...
İTO’nun yeni Başkanı Öztürk Oran
 İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Çağlar’ın vefatının ardından yaptığı ilk toplantıda, Öztürk Oran’ı İTO’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti. İstanbul DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM