Metal Dünyası

Çelik

Demir

Maden

Alüminyum

Döküm

SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Nilüfer Özmen
Nilüfer Özmen
info@erdemirozmen.com
Kişisel Verilerin Korunması Prosedürünün Şirketler Bakımından Değerlendirmesi

Gelişen teknoloji ile beraber, günümüzde veri ağı son derece gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Özellikle, her türlü işlem ve bildirimin internet üzerinden yapılması nedeniyle, işlem güvenliğinin sağlanması gereği doğmakta; buna bağlı olarak kendilerine ait veriler kişilerden istenerek gerekli hallerde çeşitli mercilerle paylaşılmaktadır. Ancak kişisel verilerin elde edilmesi, saklanması ya da paylaşılması her zaman gerekli hallerde yapılmayıp, maksatlı olarak da yapılabilmekte, bu durum da kanunlara aykırılık teşkil etmektedir. Örneğin; günümüzde elde edilen bilgilerle, insanların kişilik profillerinin çıkarılması ve bu profillerin kayıt altında tutularak veri sahibi kişilerin lehine yahut aleyhine kullanılması, hem uluslararası mevzuatta hem de ulusal mevzuatımızda temel hak ve özgürlüklerin açık ihlalini oluşturan bir haldir. Zira kişilerin yaptıkları seçimlerden, hastalık durumlarına, DNA örneklerinden, kişisel düşüncelerine kadar her bilgi onu tanımlamak için kullanılarak kişilerin hareket alanı daraltılmış ve karar mekanizması baskılanmış olacaktır.

 

Kişisel veriler, çoğu zaman veri sahibi tarafından rızasıyla paylaşılmaktadır. Ancak bunun sebebi; veri sahibinin bu bilgileri paylaşmaktan imtina etmesi halinde istediği sözleşmeyi akdedemeyecek oluşudur. Kişisel verilerini paylaşmadan akdedemeyeceği sözleşmeler, mal alım/satım sözleşmesi olabileceği gibi işe giriş sözleşmesi gibi gündelik hayatta önem arz eden sözleşmeler de olabileceğinden, kişiler şahsi bilgilerini paylaşmaya bir noktada mecbur kalmaktadırlar. Bu nedenle, kanunlar ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de kişisel veriler koruma altına alınmış; ihlal halinde idari ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

 

Kişisel veri nedir?
Kişisel veri kavramı, Türkiye’de 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile beraber gündeme gelmiştir. Bu kanun ile beraber, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında çeşitli ön koşullar yürürlüğe girdiği gibi, saklanması veya paylaşılması hususlarında da çeşitli koşullar ve yaptırımlar öngörülmüştür. Kanun koyucu, kişisel veriyi “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi” şeklinde tanımlayarak, bir şahsa ait olan neredeyse tüm bilgileri kişisel veri olarak saymıştır. Bu tanımdan anlaşılacak bir diğer husus ise; tüzel kişiliklerin yani şirketlerin ve kurumların bilgilerinin kişisel veri olarak bu kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğidir.

 

Şirketlerin kişisel verisi olabilir mi?
Şirket ve kurumların KVKK kapsamında, kendilerine ait kişisel verileri bulunmamaktadır ancak şirketler, çalıştıkları müşteri çevrelerinin yahut çalıştırdıkları personellerin kişisel bilgilerini elde etmektedirler. Bu kapsamda kanun, şirketlere “veri sorumlusu” sıfatını atfederek çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. Veri sorumlusu kavramı kanunda “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.”  Şeklinde tanımlanmıştır. Bu sıfattan kaynaklı olarak yüklenen sorumlulukların en başında müşterilerine ya da personellerine ait bilgileri veri sorumlusu kişinin açık rızası ile elde etmek yer almaktadır. Burada, açık rıza kavramının üzerinde durmakta fayda görmekteyiz. Şöyle ki; KVKK kapsamında açık rıza, yalnızca kişinin kendine ait bilgileri vermesi şeklinde oluşmamaktadır. 

 

Açık rıza kavramı
Açık rızanın varlığından söz edebilmek için veri sahibinin; paylaştığı verisinin ne amaçla istendiği, şayet işlenecekse hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği konularında aydınlatılması gerekmektedir.  Aydınlatma yükümlülüğü herhangi bir amacın değişmesi durumunda ayrıca tekrar yapılmalıdır. Kişisel verilerin işlenme amacının meşru, belirli ve açık olması gerekmekte; gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için işlenebileceği kanısı uyandıran ifadelerden kaçınılmalıdır. Veri sorumlusu şirket ya da kurumlar tarafından belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak bir aydınlatma metni ve metne aykırı olmayacak şekilde verilerin kullanılması durumunda KVKK ya da ceza kanunlarımız nezdinde herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır.

 

Şirketlerin sorumluluğu
Veri sorumlusu şirketlerin sorumluluğu, yalnızca kendileriyle sınırlı olarak kalmamakta; çalıştırdıkları personellerin davranışlarından dolayı da sorumlulukları doğmaktadır. Şöyle ki, veri sorumlusu şirketlerin çalışanları da kanundaki ayrıma göre, veri sorumlusu yahut veri işleyen sıfatlarını haiz olabilmektedir. Veri sorumlusu kavramını yazımızın başında tanımlamıştık; veri işleyen ise kanunda “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Buradaki ayrım şu şekilde yapılmaktadır: veri sorumlusu şirket edindiği bilgileri personeli ile paylaştığında, personel bu bilgilerin işlenme amacını değiştirebiliyor ise, diğer bir deyişle daha kapsamlı bir yetkiye sahipse veri sorumlusu sıfatına; ancak personel edindiği bilgiyi yalnızca işliyor ve üzerinde değişiklik yapamıyorsa yani dar bir yetkiye sahipse veri işleyen sıfatına sahip olacaktır. Bu sıfatlara sahip olmanın sonucu olarak personel üzerinde doğan sorumluluk değişmektedir. Veri işleyen personelin KVKK’ya aykırı davranması halinde, personeli çalıştıran veri sorumlusu şirket de sorumlu olacaktır.

 

İdari ve cezai şikâyet prosedürü
Kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları nedeniyle şikâyet kurumu gündeme gelebilmektedir. Söz konusu şikâyet prosedürü iki koldan ilerlemektedir. Kişinin ihlal edildiğini düşündüğü hakları konusunda adli yargı yoluna ilişkin hakları saklı iken; aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvurması da mümkündür. Kurum’a başvuru için kişisel veri sahibi öncelikle veri sorumlusu şirket ya da kuruma başvurarak ihlalin ortadan kaldırılmasını istemeli; veri sorumlusu şirket ya da kurum yasal süre içerisinde veri sahibi kişiye cevap vermelidir. Şayet veri sorumlusu cevap vermez, verdiği cevap tatmin edici olmaz ya da talebi reddederse veri sahibi kişi şirketi ya da kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyet edebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu bir ihlal olduğuna kanaat getirirse ihlale ilişkin olarak idari para cezası uygulama yetkisine sahiptir.

 

Kvkk’ya muhalefette para cezaları ne kadar?
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun uygulayacağı idari para cezaları: aydınlatma yükümlülüğünün ihlal edilmesi halinde 5.000-100.000 TL arası; kişisel verilerin güvenliği yükümlülüğünün sağlanmaması halinde 15.000-100.000 TL arası; veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü ihlal edilirse 20.000-1.000.000 TL arası; Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararları yerine getirilmezse 25.000-1.000.000 TL arasında değişmektedir. Kanunun ihlalinden kaynaklanan yaptırımlar yalnızca para cezaları olmayıp, kimi zaman ihlali gerçekleştiren gerçek kişi ise ihlali gerçekleştiren kişi üzerinde hapis cezası doğabilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek, veriyi üçüncü bir kişiye aktarmak, kanundaki süresi geçmesine rağmen kişisel verileri yok etmemek suçları 135.-140. maddeler arasında düzenlenmiştir. İşlenen suçun niteliğine göre ceza miktarı ise 1 yıldan başlayıp 4,5 yıla kadar çıkabilmektedir.

 

Görüleceği üzere KVKK’ ya aykırı eylemlerin cezası oldukça yüksek olarak belirlenmiştir. Bu nedenle veri işleyen ve sorulu olan kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ nda düzenlenen prosedürleri bilmesi ve uygulanması için gerekli eğitimleri alması gerekmektedir. Erdemir & Özmen Hukuk Bürosu olarak Şirketlerin bu alanda farkındalığının arttırılmasına yönelik olarak düzenlediğimiz eğitimler bulunmakta olup, katılım konusunda aşağıdaki iletişim bilgilerimizden yararlanabilirsiniz. Saygılarımızla..

 

Erdemir & Özmen Hukuk 
Bürosu-26.03.2019
Adres: Konaklar Mah. Beyaz 
Karanfil Sk. No:9 Levent / Beşiktaş / İstanbul
E-Posta: info@erdemirozmen.com
Telefon: 0212 324 09 30 
Faks: 0212 324 09 80

Paylaş Tweet
548 kez okundu
SEKTÖREL HABERLER
Teknolojide Kadın Çeşitliliğini Arttırmayı Hedefleyen Teknolojide Kadın Derneğinin 1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Ocak ayı itibariyle faaliyetlerine başlayarak bilim ve teknoloji dünyasında kadının kendi potansiyelini keşfetmesi ve fırsat eşitliğini sağlayarak toplumsal kalkınmayı destekleyici çalışmalar yapmayı amaç edinen Teknoloji DEVAMI...
SARIGÖZOĞLU’nda Kepler Mutlu ve Güvenli Gelecek Umudu ile Atıldı
Sarıgözoğlu Mesleki Eğitim Merkezi’nin 5. mezuniyet töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) faaliyet gösteren Sarıgözoğlu Hidrolik A.Ş.’ DEVAMI...
TİAD’a Yeni Görsel Kimlik
Türkiye takım tezgahları sektörü için itici güç görevi gören eski adıyla Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), logosunda ve isminde değişikliğe gitti. Söz konusu değişiklik ile DEVAMI...
Gülle: “Türkiye’miz, Ülkemizin Dünya Arenasındaki Yüz Akı Olan İhracatımızla Büyüyor”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu’nu ve 2018 yılı ihracat şampiyonları ödül törenini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen DEVAMI...
Taşlama Dünya’sı, Grinding Sempozyum 2019’da Buluştu
Taşlama Dünya’sı, United Grinding Group tarafından 8-10 Mayıs 2019 tarihinde arasında İsviçre’nin Bern şehri Thun’da düzenlenen Grinding Sempozyumunda buluştu.   İnternet ağıyla üretim, &uu DEVAMI...
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs Ayında 51,9 Oldu
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayıs ayında 51,9 seviyesinde DEVAMI...
Tandem Takım Tezgahları Index Open House 2019 Etkinliğine Müşterileriyle Katıldı!
Tornalamada Uzman bilgisi ve İnovasyon   Index Open House, 26-29 Mart tarihleri arasında Reichenbach/ Almanya’da düzenlenmiştir ve tornalama ile ilgili çok sayıda yenilik tanıtılmıştır. Open House organizasyonuna DEVAMI...
Çelik Frezeleme Kalitelerinin Ek Sandvik Coromant Frezeleme Konseptleri İle Genişletilmesi Daha Fazla Kullanıcıya Daha Uzun Takım Ömrü Sağlar
2018 yılında en yeni nesil GC4330 ve GC4340 çelik frezeleme kalitelerinin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin ardından kesici takım ve takımlama sistemleri uzmanı Sandvik Coromant, şimdi bu gelişmiş kesici uç DEVAMI...
“Kadına Güç İş Yok” Diyen Borçelik’e İyi Uygulama Ödülü
Borçelik’in hayata geçirdiği “Kadına Güç İş Yok” projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” programında “İy DEVAMI...
Yeni Dönemde Eğitim Partnerleri SIEMENS ve NACHI: TİAD nitelikli eleman sıkıntısını “TİAD Akademi” ile ortadan kaldıracak
Takım tezgahları ve makine sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacına çözüm olmak için 2007 yılında TİAD Akademi kuruldu. TİAD Akademi’nin sektörde alanında uzman firmalarla uzun zam DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
Döküm Demir / Çelik Otomotiv Sanayi
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM