Metal Dünyası

Çelik

Demir

Maden

Alüminyum

Döküm

SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
ads
ads
Sıcak Daldırma Galvaniz Yöntemiyle Üretim Yapan İşletmelerde Nakit Yönetiminin Önemi
Yazar: Erol Ayyıldız, ayyildiz.erol@gmail.com
 
Significance Of Cash Management In The Businesses Where The Production Is Performed With Hot-Dip Galvanization
 
 
 
 
 
Sıcak daldırma galvaniz dünyada uzun yıllardır kullanılan bir yüzey kaplama yöntemi olmakla birlikte ülkemizde yaygın olarak kullanılmasına yakın geçmişte başlanmıştır. Bu kaplama yöntemi çevresel ve ekonomik katkısı ve uzun ömürlü olması unsurlarıyla cazip bir seçenektir. Bu sektörde maliyet unsurlarının önemli bir bölümü nakte ihtiyaç duyduğundan sektöre yatırım yapan firmaların nakit yönetimine önem vermeleri konusu varlıklarını sürdürebilmeleri ve büyümeleri açısından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sektörde halen faaliyet gösteren firmalar kadar sektöre yatırım yapmak isteyen firmalar için de fayda sağlayacaktır.
 
 
ÖZET
 
Sıcak daldırma galvaniz dünyada uzun yıllardır kullanılan bir yüzey kaplama yöntemi olmakla birlikte ülkemizde yaygın olarak kullanılmasına yakın geçmişte başlanmıştır. Bu kaplama yöntemi çevresel ve ekonomik katkısı ve uzun ömürlü olması unsurlarıyla cazip bir seçenektir. Bu sektörde maliyet unsurlarının önemli bir bölümü nakte ihtiyaç duyduğundan sektöre yatırım yapan firmaların nakit yönetimine önem vermeleri konusu varlıklarını sürdürebilmeleri ve büyümeleri açısından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sektörde halen faaliyet gösteren firmalar kadar sektöre yatırım yapmak isteyen firmalar için de fayda sağlayacaktır.
 
Anahtar kelimeler: Sıcak daldırma galvaniz, yatırım, nakit yönetimi, nakit dönüşü, finansman, yüzey kaplama.
 
 
ABSTRACT
 
Although the hot dipped galvanization is a surface coating method used for many years, it was started to widely use in Turkey in the recent past. This coating method is an attractive option due to being that it makes a great environmental and economic contribution and is a long lasting method.  In this sector, as per financing, cash is needed to a large extent, so it is considered that the companies making investment in this sector must attach importance to the cash management in terms of survival and growth. This consideration will provide benefit both for the companies that are currently operating in the sector and for the companies that intend to make investment in the sector.
 
Keywords: Hot dip galvanized, investment, cash turnaround, cash management, finance, surface coating.
 
 
1- Giriş   
Metallerin yaklaşık 450 derecede eritilmiş çinko havuzuna daldırılması ile yapılan yüzey kaplama işine sıcak daldırma galvaniz denir. Bu fason bir iştir ve her sektörün olduğu gibi bu sektörün de kendine özel nakit yönetim anlayışı ve buna bağlı gereklilikleri vardır.
 
Sektörde üretimin yaklaşık %65-70 ini oluşturan maliyet unsurlarından çinko ve işçiliğin nakit ödeme olarak gerçekleştiği gerçeği ile nakit yönetimi anlayışının gerekliliklerini gözden geçireceğiz. Bu gözden geçirme işletmelerin büyüme reaksiyonunu anlama konusunda da bizi yönlendirecektir.
 
İşletmeler için büyüme iki şekilde gerçekleşir;
 
İç büyüme:
İşletmelerin faaliyetlerinin bir sonucu olarak sahip oldukları kaynakları veya dışarıdan sağladıkları yabancı kaynakları kullanarak büyüme iç büyümedir.
 
Dış büyüme:
İşletmelerin başka bir işletmeyi tümüyle veya kısmen satın alma yoluyla büyümeyi tercih etmeleri de dış büyümedir. Günümüzde işletmelerin yeni sektörlere girme veya yeni coğrafyalarda faaliyetini genişletme amacıyla sıkça bu yolu tercih ettiklerini görebiliyoruz.
 
Şirketler toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve/veya hizmeti üretmek için üretim faktörlerini örgütleyerek bir araya getiren ekonomik birimlerdir. Şirketlerin faaliyetlerini gerçekleştirmek için reel varlıklara, bu varlıkları edinmek için de finansal kaynağa ihtiyaçları vardır. Şirketler bu varlıkların edinilmesi için gerekli olan kaynakları varlıkların kendisi ve faaliyetlerde kullanılmaları sonucunda gelecekte yaratacakları nakitler üzerindeki haklar karşılığında temin ederler. Bu haklar finansal varlıklar ya da menkul kıymetler olarak ifade edilir. Örneğin şirketin borcunu faiziyle birlikte geri ödeyeceği sözü olan bir finansal varlık (kredi sözleşmesi) karşılığında şirketler bankalardan kaynak (banka kredisi) temin ederler. (1)
Finans parayı yönetme bilimidir diyerek başladığımız tanımlamada devamında işlevi paranın temini, optimum  akılcılıkta harcanması ve tasarruf edilmesi bütünlüğünün yönetilmesidir diyebiliriz.
 
Sıcak daldırma galvaniz sektöründe geçmişteki yüksek karlılık değerleriyle konuyu ele aldığımızda ve nakit yönetimi disiplininin sektör gerçeklerini karşılamaması sonucuna bağlı olarak iç büyüme fırsatını yeterince değerlendiremediğini iddia edebiliriz. 
 
Özellikle son yıllarda Avrupa’da azalan yatırımların etkisi, yüksek işçilik maliyetleri ve yeni pazarlarda büyüme tercihleri nedenleriyle oradaki sektör temsilcilerinin karlılığı yüksek görünen Türkiye piyasasına girme girişimleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu girişimlerde tek başına yapılan yatırımların yanında daha çok ortaklık yoluyla pazara giriş yapmak tercih ediliyor.
 
Sektör temsilcilerinin gerek iç büyüme, gerekse dış büyüme pozisyonlarını güçlendirebilmek adına nakit yönetimi disiplinini benimsemeleri ve kurum kimliğini bu esasla oluşturmaları önemli bir gerekliliktir.
 
Nakit yönetimi, nakit giriş ve çıkışlarının finansal planlama ile dengeleyerek işletmenin nakit ihtiyacını zamana bağlı olarak belirlemektedir. Nakit yönetiminin temel amacı, işletmenin finansal sorumluluklarında zor duruma düşmeden, çalışmaların etkinliğini düşürmeden karlılığı dahi iyi artıracak biçimde elde bulundurulacak olan nakit tutarını ayarlamaktır. Diğer bir ifadeyle, nakit yönetiminin amacı, gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak ve işletme karlılığını olumlu yönde etkileyecek yeterli likiditenin korunmasıdır. (2)
 
Aşağıdaki tabloda paranın işletme sürecindeki hareketlerini görebiliriz. Bu süreçlerin iyi planlanması ve  yönetilmesi gerekmektedir.
 
1. Satın alma
2. İşçilik, hammadde malzeme ve diğer giderler
3. Amortisman giderleri
4. Peşin satışlar
5. Kredili satışlar
6. Alacaklardan Tahsilat
7. Sabit Varlık Satışı
8. Ödemeler (3)
 
 
 
 
Nakit yönetimi konusundaki başarısızlıklar işletmeleri karşılanması çok zor finansman giderleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu konuyla ilgili bir başarısızlık tümüyle işletmeyi başarısız kılabilmektedir. Rekabetin artmış olması ve yaşanan ekonomik krizler işletmeleri daha dikkatli olmaya ve her türlü yönetim aracından en iyi şekilde yararlanmayı zorunlu kılmıştır.
 
Finansmandaki temel ilkelerden birisi nakti mümkün olduğu kadar kısa sürede tahsil etmek ve mümkün olduğu kadar da geç ödeme yapmaktır. Bu bağlamda nakit yönetimi genel olarak nakit dönüş süresine dayandırılır. Nakit dönüş süresi, işletmenin hammadde alımı ile başladığı üretim sürecinde, hammaddeler için ödeme yaptığı tarihten alacaklarını tahsil ettiği tarihe kadar geçen süreyi ifade etmektedir. (4)
 
Sıcak daldırma galvaniz sektöründe ödemelerin büyük bir bölümünün nakitle gerçekleşmesi sektörün en önemli finansal risklerinden birisi olarak kabul edilebilir. Nakit yönetim disiplini ile bu riski en aza indirgemek mümkün olsa da genel ekonomik gelişmelerin hesaplanamaması ve fason çalışıyor olmanın etkisi ile tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu gerçeği kabul ederek faaliyeti planlamak zorunluluğu vardır.
 
 
Nakit Dönüş Süresini Etkileyen Faktörler şunlardır:
 
1- Şirket İçi Başlıca Faktörler 
• Şirketlerin satış tutarları ve satışların zamanla göstermiş olduğu eğilim, 
• Alacakların tutarı ve alacakların zamanla göstermiş olduğu eğilim, 
• Alacakların tahsil politikası, 
• Satışların maliyeti ve kar marjı ile bu verilerin zamanla göstermiş olduğu eğilim, 
• Ticari borç yükü ve ticari borçların zamanla göstermiş olduğu eğilim, 
• Stok tutarı ve stok seviyesinin zamanla göstermiş olduğu eğilim, 
• Stok kontrol politikaları, 
• Üretilen ve ticareti yapılan ürünlerin veya verilen hizmetin fiyatı ve fiyatın zamanla göstermiş olduğu eğilim, 
• Yöneticilerin becerileri, 
• Şirketlerin misyonları ve vizyonları. 
 
2- Sektörel ve Genel Ekonomik Faktörler 
• Sektördeki rekabet durumu ve rakiplerdeki gelişmeler, 
• İthalatçı rakiplerdeki gelişmeler, 
• İhracat potansiyeli ve bu potansiyelin zamanla göstermiş olduğu gelişim, 
• Tedarikçilerin durumu ve tedarikçilerin satış stratejileri, 
• GSMH büyüme oranı, 
• Enflasyon ve reel faiz oranları, 
• Sektörlerin ve şirketlerin kapasite kullanım oranları. (2)
 
Nakit dönüş süresini hesaplamak için aşağıdaki formülden yararlanabiliriz.
 
Nakit Dönüş Süresi= Alacakların ortalama tahsilat süresi (Yıllık gün sayısı/Alacak devir hızı)+Stokların ortalama tüketim süresi (Yıllık gün sayısı/Stok devir hızı)- Kısa vadeli borçların ortalama ödeme süresi (Yıllık gün sayısı/Kısa vadeli borç devir hızı)
 
Nakit dönüş süresinin uzun olması, diğer bir ifadeyle pozitif değer alması ise söz konusu işletmenin borçlanma ihtiyacında olduğunun göstergesidir ve firmanın çalışma sermayesine o oranda fazla yatırım yapması gerektiğini gösterir. Sıcak daldırma galvaniz sektöründe kısa vadeli borçların ödemesinin büyük oranda nakit olmasının doğal bir sonucu olarak nakit dönüş süresi de pozitif değer olarak gerçekleşir. Bu sonucun bize gösterdiği durum; işletme sermayesi güçlü olmayan işletmelerin faaliyetini devam ettirebilmek için ticari borçlanmaya gitme zorunluluğu vardır. Nakit yönetiminin belli bir disiplin ile takip edilmemesi halinde işletmeler zaman içinde yüksek faiz yükü ile karşı karşıya kalır.
 
Bu tip finansal sorunlar yaşayan işletmeler pazara girmek veya büyümek isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların hedefindedir. O nedenle zaman içinde sektörde bu tip satınalma ve birleşmeler daha da artacaktır. Çalkantılı bir dönemin yaşanması anlamına gelen bu tip gelişmelerin sonunda sermaye yapısı güçlü olan ve uluslararası pazarda yer bulan sektör temsilcilerinin ortaya çıkacağı gerçekçi bir öngörüdür.
 
Kaynaklar
1: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.; Finansal Yönetim ve Mali Analiz; http://www.spl.com.tr/Upload/files/1007-Fin_Yon%20ve%20Mali%20Analiz_2015.pdf
2: Sakarya, Şakir; Nakit Yönetiminde Nakit Dönüş Süresi Analizinin Kullanılması: İMKB’deki KOBİ’ler Üzerine Ampirik Bir Çalışma; Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; 2008
3:  Aydemir, Oğuzhan; Nakit Yönetimi; www2.aku.edu.tr/~oaydemir/sayfalar/NAKLTY~1.DOC
4:  Erol, Mikail; Nakit Kavramı Bağlamında Nakit Yönetimi ve Nakit Yönetiminde Nakit Akış Analizinin Yönetim Aracı Olarak Kullanılması, Muhasebe ve Denetime Bakış,
Eylül – 2003.
 
Paylaş Tweet Paylaş
5165 kez okundu
GÜNCEL YAZILAR
Sert Krom ve Oksit Kaplamanın Namlu Performansına Etkisi*
Özge Alkılınç*, S.Osman Yılmaz**, Mustafa Aksoy*** *AKKAR AR-GE Merkezi Müdürü,  ** Prof. Dr., Namık Kemal Üniv. Öğr. Üyesi,   *** AKKAR AR-GE, Pr DEVAMI...
Yassı Ürün Haddelemede Şerit Malzeme Profil ve Kalınlık Kontrol Teknikleri
Kemal ERKUT1 Elektrik Kontrol & Otomasyon Müh. 1e-posta: kemalerkut@gmail.com *Flat Strip Material Profile and Thickness Control Techniques   ÖZET Ferro (çelik) DEVAMI...
Demir Çelik Fiyatları Düşer Mi?
Niye arttığından başlanmak lazım. Yaklaşık onar yıllık periyotlarla şiddetli krizler etkiler demir çelik sektörünü ve hemen her kriz öncesi fiyatlar şişer, krizde d&uum DEVAMI...
Karbon-Kükürt Analizi — Kullanım Alanları, Çalışma Prensibi ve Uygulama Prosedürü
Dr. Öğr. Üyesi Onur BALKAN1, Dr.-Ing. Savaş YAVUZ2 1- Kapadokya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü, 50420 DEVAMI...
3 büyük Türk Firması, Birleşerek Alpha Metalurji Markasını Yarattı
Türkiye, elektrikli otomobil, savunma sanayi, beyaz eşya, havacılık sanayi gibi alanlarda dünya ile rekabet edebilecek konuma doğru ilerlerken; bu sektörlerde kullanılan malzemeleri DEVAMI...
Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Döküm Prosesinde Hata Türleri ve Olası Nedenleri Analizi ve Pompa Sektöründe Kullanılan Örnek Bir Parçadaki Hatalar ve Önlemleri*
Kamil Can İŞTAR, Sercan ŞAHİN, M.Emir YILDIRIM, Mehmet UYGUN kamilcanistar@kormetal.com, sercansahin@kormetal.com, emiryildirim@kormetal.com, mehmetuygun@kormetal.com Kormetal San. Ve Tic. A.Ş., Arg DEVAMI...
Metal Enjeksiyona Pandemi Aşısı Büyüme Sağlıyor
Global gelişmeler, Türkiye’yi metal enjeksiyonda gelişmeye ve sıçramaya zorluyor. Daha çok proje, daha büyük parçalar, daha teknik kalıplar… Yeni s DEVAMI...
Bükme Prosesi Modeli ve Ardışık Tekrarlı Makina Tasarımı
Genel Müdür Sinan KILIÇ*, Dr. Öğretim Üyesi Fatih ALEMDAR** Mak. Müh. Süleyman KILIÇ*,  Metal. ve Malz. Müh.Serra KILIÇ*  Mak. Mü DEVAMI...
Yüksek Basınçlı Dökümde Proje Yönetimi ve Örnek Aydınlatma Parçası Üzerinde Proje Yönetimin Uygulanması*
Yazar: Tolga Özbey, Murat Demirhan, Dr. Gökhan Başman tolgaozbey@kormetal.com, muratdemirhan@kormetal.com, gokhanbasman@kormetal.com  Kormetal San. ve Tic. A.Ş., Arge Merkezi Müd DEVAMI...
Döküm Kumu ve Atık Döküm Kumundan Silika Esaslı Aerojel Toz Eldesi*
Yazar: Ahmet Emre ÇİMEN ve Nil TOPLAN Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği   *Silica Based Aerojel Powder Production&nb DEVAMI...
Alüminyum İşlemede İyileştirmeler
Birden fazla takımdan ziyade tek bir frezeleme takımı ile alüminyum parçalarda işleme uygulaması gelişiyor.    Otomotiv sanayi ağırlık ikilemiyle karşı karşıya kalıyor. DEVAMI...
Metal Sanayi Çevreye Zarar Vermiyor
Yazar: Nicole Kareta   Egzoz düzenlemelerinden ve uçan vergilerden plastik torbaların yasaklanmasına kadar - çevre korumanın yönü siyasete ve topluma geldi. DEVAMI...
Yapısal Alüminyum Parçalar İçin Yüksek Basınçlı Dökümünde Gerekli Olan Kalıp Malzemesinin Temel Özellikleri*
Yazar: S. Sivertsen, R. Oliver, K. Anantha, G. Maistro, Uddeholms AB, Sweden Çeviri: Met. Müh. İmge Akar, Uddeholm Türkiye   *Key properties of die material needed for str DEVAMI...
Farklı Oranlarda Sic Takviyesinin Sıcak Pres ile Üretilen Magnezyum Matrisli Kompozitlerin Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi*
Beyza BİÇER(a,b)  Muzaffer ZEREN(a)  (a) Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (b) Ferro Dök&uu DEVAMI...
Sert Lehimlemede Standardizasyon Süreci — BQTC, pBPS, BPS ve BPAR İşlemleri*
Dr.–Müh. Onur BALKAN Dr.- Ing. Savaş YAVUZ TEKNOLAB®, Teknoloji Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti.   *Standardization Procedure on Brazing — BQTC, pBPS, BPS, and BPAR Pr DEVAMI...
PMT vs CMOS: Metal Analiz Dedektör Teknolojilerinde Paradigma Değişimi
Yazan: Spectro Çeviren: Bes Mühendislik   1. Giriş Metal numunelerin analizi, her zaman kolay değildir. Zorlayıcı örnekler genellikle büyük dökümh DEVAMI...
3-Boyutlu Katmanlı İmalat ve Otomotiv Uygulamaları*
Şüheda ÖZEL, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Muzaffer ZEREN, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği B&o DEVAMI...
2020 Yılı ve Sonrasında Gerçekleştirilecek Tahliyeler için Binaları Nasıl Hazırlayabiliriz?
Yılmaz Özcan  Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü   Herhangi bir binanın tahliyesindeki temel hedef insanları korumaktadır. Bina içinde kişiler DEVAMI...
Pozitif Malzeme Tanımlamada Potansiyel Bir Yenilik —Lazer—Optik Emisyon Spektrometre Teknolojisi*
Dr.–Müh. Onur BALKAN, Metalürji & Malzeme Müh. Dr.- Ing. Savaş YAVUZ TEKNOLAB®, Teknoloji Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti.   *A Novel Potential Technique for Po DEVAMI...
Preparation of Silica Aerogel by Ambient Pressure Drying Process using Perlite and Quartz*
Nazan Saraç Çoban, Nil Toplan Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği *Perlit ve Kuvars Kullanılarak Atmosfer Basıncında Kurutma ile Silika Aerojel Sentezi DEVAMI...
Pozitif Malzeme Tanımlama Spektrometreleri*
Dr.–Müh. Onur BALKAN, Metalürji & Malzeme Müh. Dr.–Ing. Savaş YAVUZ - Metalürji Yük.Müh. TEKNOLAB®, Teknoloji Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti. &nbs DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM